T.C
DÜZCE VALİLİĞİ
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
 
        
 
SAYI    : 78477476 - 000  - 10701                                                                                                                                          
KONU : Asılsız Çağrılar
 
 
 
 
GENELGE
2016 / 3
 
 
 
            İl mülki sınırlarını kapsayacak şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk ve koordine edilmesi amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesine sırasıyla; İtfaiye (110 Yangın), AFAD (122 Alo AFAD), Orman (177 Orman Yangını İhbar), Sağlık (112 Sıhhi İmdat), Jandarma (156 Jandarma) ve Emniyet (155 Polis İmdat) acil çağrı hizmetleri dahil edilerek, ilimizde tüm acil çağrılar "112" numarası altında birleşmiştir.
 
112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız çağrılar toplam çağrı içinde büyük bir yer tutmaktadır. Bu durum çağrıyı karşılayan ve yönlendiren personelin mesaisinin büyük bir kısmında bu çağrılarla uğraşmak zorunda kalmasına, personel veriminin düşmesine, çağrıyı karşılayan personel gereksiz çağrılarla ilgilenirken acil yardım bekleyen kişilerin çağrı merkezine ulaşmasında zaman kaybı yaşanmasına, kaynak israfına, maddi ve manevi kayıplara hatta can kayıplarına neden olabilecektir.
 
112 Acil Çağrı Merkezini acil yardım talep çağrıları dışında asılsız ihbar ve gereksiz yere hattı meşgul edenler, kötü niyetli ve hakaret amaçlı olarak arayan ve bu davranışlarında ısrar eden kişiler hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç, 11/C ve 66 ıncı maddeleri, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi ek fıkrası ile 16/05/2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi (2) inci bendinde geçen “çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır” hükmü uyarınca, Valiliğimizce idari yaptırım kararı uygulanacaktır. Ayrıca, fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
Acil çağrı hizmetlerinin önemi ve aciliyetine istinaden 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli sunulabilmesi için sabit/mobil telefonlardan gelen asılsız çağrı/ihbarlar ile faillerinin tespit edilerek, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet veren ilgililer ve/veya müdürlük yetkililerince idari ve adli işlemler yapılmak üzere Valilik Makamına ve Cumhuriyet Savcılıklarına sunacaklardır.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
 
                                                                                                                 Zülkif DAĞLI
                                                                                                                        Vali