T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
 
 
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
1. AMAÇ
 
        Bu Yönergenin amacı, Düzce ilinde tüm acil çağrıların tek bir merkezden karşılanması, kamu kurum ve kuruluşlarına ait acil ekiplerinin doğru, zamanında, hızlı ve etkin bir şekilde yönlendirilmesi için gerekli organizasyonun sağlanması, hizmetlerin verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması için alınacak tedbirleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin işleyişine dair usul ve esasları belirlemektir.
2. KAPSAM
        Düzce ilinde 112 acil çağrı merkezinin, kuruluş, görev ve çalışmalarına dair usul ve esaslar ile görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, acil çağrı hizmetlerinde kullanılan her türlü donanımın temin ve kullanımında uyulacak esasları kapsar.
3. DAYANAK
 • 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28. Maddesi.
 • 16.05.2014 tarih ve 29002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”.
 • İçişleri Bakanlığı'nın 14.10.2005 tarih ve 2005/108 sayılı Genelgesi.
 
4. TANIM VE KISALTMALAR
 
 
a) Acil çağrı: Kamu düzeni ve güvenliği, kişi sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı, su kaynakları ve sulak alanlar ile doğaya yönelik ani tehditler ve mala yönelik zararları içeren durumlara ilişkin her türlü çağrıyı,
b) Acil çağrı hizmeti: Acil çağrının alınmasından ilgili kurum ya da kuruluşların acil çağrı hizmetini tamamlamasına kadar geçen sürede verilen sevk ve koordinasyon hizmetini,
c) Acil çağrı yazılımı: Acil çağrı merkezine gelen çağrıların, istatistiklerin, acil çağrı hizmeti yönetme sürecinin bilgisayar ortamında takip ve kaydını sağlayan güvenliği tesis edilmiş yazılımı,
ç) Acil yardım hizmeti: İlgili kurumların acil çağrı alındıktan sonra kendi mevzuatları çerçevesinde yürütmek zorunda oldukları her türlü yardım hizmetini,
     d) Araç takip sistemi: İlgili kurumlara ait acil çağrının gerektirdiği hizmeti veren araçların sayısal haritalar üzerinden takibini                  sağlayan sistemi,
     e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
     f) Çağrı alıcı: Çağrı merkezinde çağrıyı ilk karşılayan personeli,
     g) Çağrı merkezi: 112 acil çağrı hizmetlerinin yürütüldüğü Düzce 112 Acil Çağrı Merkezini, 
     ğ) Çağrı merkezi müdürü: 112 acil çağrı merkezi müdürünü,
      h) Çağrı yönlendirici: Çağrı alıcıların sistem üzerinden göndermiş olduğu acil yardım taleplerini diğer birimlerle koordinasyon              içerisinde kendi kurumunun imkanlarını kullanarak sevk ve koordine eden ve çağrı merkezinde kurumun temsil için görevlendirilen       uzman personeli,
    ı) Diğer personel: Acil yardım hizmetlerini veren kurumların kendi mevzuatına göre acil yardım hizmetini yürütmekle görevlendirilen      personeli,
    i)  Genel Müdürlük: İller İdaresi Genel Müdürlüğünü,
j) İlgili birimler: İlgili kurumların çağrı merkezinde görev yapan birimlerini,
k) İlgili kurumlar: Çağrı merkezinde görev alan il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, Düzce belediyesi itfaiye müdürlüğü ile il, ilçe ve belde belediyeleri itfaiye müdürlükleri veya birimleri, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü,il sağlık müdürlüğü,il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilik kararı ile 112 acil çağrı sistemine dâhil edilen veya edilecek diğer kurumları,
l) Konsol: Her bir çağrı alıcı veya yönlendiricinin acil çağrıları almak için kullandığı yazılım ve donanım setini,
m) Müdürlük: 112 acil çağrı merkezi müdürlüğünü,
n) Operasyon merkezi: Sisteme dâhil olan kurumların bilgisayar iletişimi sağlanmış olan harekât merkezlerini,
o) Valilik: Düzce Valiliğini,
ö) Vali: Düzce Valisini,
p) Yönetmelik: 16.05.2014 tarih ve 29002 sayılı resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğini,
r)Birim Sorumlusu: İlgili birimlerin kurumunu temsilen iş, işleyiş ve kendi personelini takip etmek ve çağrı merkezi müdürü ile kurumu arasındaki koordinasyonu sağlayacak personelini,
s)Grup Sorumlusu: Her vardiyada görev yapan çağrı alıcılar arasında Acil Çağrı Merkezi Müdürünce, çağrı yönlendiriciler arasından birim sorumlularınca grup sorumlusu olarak belirlenen personel,
ş)Koordinatör: Çalışma saatleri dışında ve her türlü tatil günlerinde grup sorumluları arasından dönüşümlü olarak belirlenen personeli ifade eder.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Şartlar, Altyapı, Düzen ve İşleyiş
 
5. GENEL ŞARTLAR
 
5.1. Acil Çağrı Merkezi, resmi ve dini tatil günleri dahil 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet verir.
5.2. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Çağrı Merkezinde hizmet veren ilgili kurumlara ait çağrının alınabilmesi için yeterli alt yapı, kaynak ve sistemleri sağlar.
5.3. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, yapacağı tüm çalışmalar, sunduğu tüm hizmetler ve sonuçları bakımından Valiliğe karşı sorumludur.
5.4. Acil Çağrı Merkezinde çalışan tüm personel, "İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezleri  Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" kapsamında belirtilen çalışma usul ve esaslarına göre çalışır. 
 
 
6. ALTYAPI
 
6.1. Çağrı Merkezi Müdürlüğündei hizmetin yürütülmesini sağlayacak bilgi-işlem ve diğer teknik altyapının kurulumu ve faal halde bulundurulması Çağrı Merkezi Müdürlüğünce sağlanır.
6.2. Çağrı Merkezinin elektrik, su, ısıtma vb. giderleri ile bakım, onarım teçhizat ve demirbaş giderleri Bakanlık tarafından sağlanan ödenek ile Merkez Müdürlüğünce karşılanır. Zaruri hallerde ihtiyaç duyulan ödenek İl Özel İdaresi tarafından karşılanabilir. Çağrı Merkezinde hizmet veren kurumlar Acil Çağrı Merkezinde bulunan kendilerine ait demirbaş ve teçhizatlarının onarımi tadilat masraflarını kendi ödeneklerinden karşılar.
6.3. Çağrı Merkezi, gelen ve giden telefon görüşmelerinin yönetildiği, gerektiğinde arayana geri dönülebildiği, tüm vaka kayıtlarının yapılabildiği, arayanın konum bilgisine ulaşılabildiği, araç takibinin yapılabildiği, araç takip sistemi ve acil çağrı yazılımının aktif halde çalışmasını sağlar.
6.4. Çağrı Merkezinde Bakanlıkça karşılanan, tüm çağrıların ve görüşmelerin kayıt altına alındığı, verilerin saklandığı, yedeklendiği ve raporlandığı acil çağrı yazılımı kullanılır.
6.5 Çağrı Merkezinde hizmet vermeye başlayan kurumlar, 112 AAcil Çağrı Merkezinin herhangi bir nedenle hizmet verememe ihtimaline karşın daha önce kullandıkları çağrı birimlerini, altyapı ve teçhizatlarını, kullanıma hazır bir şekilde tutar.
 
 
7. DÜZEN VE İŞLEYİŞ
 
7.1. Acil Çağrı Merkezinde düzenli, sürekli ve verimli çalışmayı engelleyecek veya gecitirecek, dikkat dağıtacak hiçbir iş ve eylemde bulunulmayacaktır.
7.2. acil Çağrı Merkezinde görev yapan çağrı alıcı personel Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün belirlemiş olduğu resmi kıyafetle, çağrı yönlendirici personel ise görevi boyunca kurumlarınca belirlenmiş resmi kıyafet ile çalışacaklardır.
7.3.  Binaya giriş çıkışlar, kartlı  geçiş sistemi ve gerektiğinde diğer güvenlik sistemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla her görevliye ayrı olarak tahsis edilen kartlar, başka kişilerin geçişi için kullanılmayacak, başkasına kullandırılamayacak ve görev bitiminde Müdürlüğe iade edilecektir. Çağrıların alındığı salonda hiçbir şekilde ateşli silahlar, kesici, delici aletler ile silah olarak tanımlanabilecek malzeme bulunmayacaktır.
7.4. Acil Çağrı Merkezi salonunda hiçbir şekilde yiyecek ve içecek bulundurulmayacak ve tüketilmeyecektir. Bu amaçla Merkezin dinlenme salonları ve sosyal alanlar kullanılacaktır.
7.5. Acil Çağrı Merkezine, Müdürlüğün izni olamadan ilgili kurumların personeli de olsa Çağrı Merkezinde görevli olmayan personeller ve diğer şahıslar alınmayacak, ziyaretçi kabul edilmeyecek, bina içinde ve dışında izinsiz fotoğraf ve kamera çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretçiler ile görüşmeler bina dışında veya Müdürlükçe tespit edilen yerlerde yapılacaktır.
7.6. Personel kendisine teslim edilen malzemenin korunması, faal halde bulundurulması ve etkin kullanılmasından sorumludur. Görevden ayrılma durumunda ya da Müdürlük tarafından istendiği takdirde malzemeler aynen iade edilecektir. Bina, cihaz, malzeme ve donanımla ilgili herhangi bir teknik sorun ve aksaklığın tespit edilmesi durumunda, Müdürlükçe belirlenen yetkililere hemen haber verilecektir. Müdürlükçe temin edilen malzeme, donanım vs. zarar görmesi durumunda kişisel kusur tespit edildiğinde kişinin bulunduğu kurum aracılığıyla bakım onarım ve temini sağlanacak olup ilgililer hakkında mahiyetine göre idari ve adli incelemeler kurumlarınca yerine getirilir, idarelerin rücu hakkı saklıdır.
7.7. Olağandışı durum ve önemli olaylarda her kurum temsilcisi, üst amirlerini sırasıyla arayıp bilgilendirecektir
7.8. 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlar arasındaki anlaşmazlık durumunda Acil Çağrı Merkezi Müdürü aracılığıyla ilgili Vali Yardımcısı konu hakkında bilgilendirilecek ve talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.
7.9. Acil Çağrı Merkezi ortak kullanım alanlarının düzeni ve temizliğinden tüm kullanıcılar sorumlu olup nöbet ve vardiya değişimlerinde ortak kullanım alanları temiz ve kullanıma hazır biçimde devredilecektir.
7.10. Acil Çağrı Merkezinde görev alacak tüm personel, bilgilerin ve kayıtların sisteme girilmesine ilişkin hizmetleri kendilerine verilen yetki ve sorumluluk doğrultusunda yerine getireceklerdir.
7.11. Çağrı Merkezinde çalışan bütün personel ( ilgili kurumların her statüdeki personel dahil ) çalışma süresi boyunca merkezin çalışma kurallarına uymakla mükelleftir.
7.12. Çağrıların alındığı salona her türlü taşınır bellek, cd, usb, ses veya görüntü kaydedici cihazların sokulması ve kullanılması yasaktır.
7.13. Çağrı Merkezinde bulunan toplantı salonlarının ve diğer donatıların ilgili kurumlarca kullanılması talebi Çağrı Merkezi Müdürü tarafından değerlendirilecek, Merkezin çalışma düzenini engellemeyecek olması halinde izin verilebilecektir.
7.14. Çağrı Merkezi birimlerinde ve çağrı salonunda yazılım, donanım ya da elektrik arızalarında görevli teknik personel dışında hiç kimse müdahale etmeyecektir.
7.15. Çağrı Merkezine yoğun müracaat olması halinde grup sorumlularınca kurum amirleri bilgilendirilerek yedek personel çağrılır ve Çağrı Merkezinde ayrılan rezerve alanlarda hizmet verilmesi sağlanır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel
 
8. ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ
 
8.1. Acil Çağrı Merkezi’nde görevlendirilecek personel, kadrolu personel sağlanıncaya kadar ilgili kurumlar ve gerektiğinde diğer kurumlardan Valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilir. Personel seçiminde Bakanlığın belirlediği kriterler dikkate alınır.
8.2. Çağrı Merkezinde görev alacak çağrı alıcı personel, görev öncesi mutlaka "Temel Acil Çağrı Karşılama Eğitimi" alır.  Ayrıca çağrı alıcıların mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesine yönelik işe başlama ve iş değişikliklerinde, bireysel veya genel ihtiyaç belirlenmesi durumunda, süreç değişikliklerinde, görev alanı ve kapsamı değiştiğinde eğitim almaları Müdürlükçe sağlanır.   
8.3. Çağrı alıcılara uzman kişiler tarafından mesleki rehberlik ve bireysel yönlendirme yapılır ve kişisel gelişimlerine destek verilir.
8.4. Çağrı Merkezine gelen her türlü çağrı, çağrı alıcılar tarafından cevaplanır, acil bir durum veya olayla ilgili olan veya acil birimleri ilgilendiren tüm çağrılarda, gerekli ilk çağrı bilgisi alınır ve vaka kaydı oluşturulan kayıt için, vaka bilgi giriş modülünde derhal konum sorgusu yapılır. Bu şekilde adresin tespit edilememesi halinde, adresi ve çağrının hangi kurum veya kurumlara aktarılması gerektiğini anlayacak düzeyde olay öğrenilir ve ilgili kurum yetkilisine veya yetkililerine (çağrı yönlendiricilere) çağrı aktarılır. Çağrıların cevaplanmassında ilgili yönetmelik ve kurum çalışma talimatlarına uygun hareket edilir.
8.5. Çağrı karşılama hizmeti sunulurken uygun iletişim yöntemleri kullanılır. Arayanlara karşı gereken saygı, nezaket ve anlayış gösterilerek, yeterli bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.
8.6. Müdürlük, önceden belirlenmiş ve açıklanmış kriterler doğrultusunda çağrı alıcı personelin performansını ölçmek ve değerlendirmekle yükümlüdür.
8.7. Müdürlük, acil ihbarda bulunmak amacıyla arayan vatandaşların, ilgili kuruluşların ve Merkezde görev yapan personelin özel ve gizli bilgilerinin korunması için tedbirler alır. İlgili kuruluşlara ait her türlü kayıt, veri, rapor gibi bilgi ve belgeler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
8.8. Çağrı Merkezinde geçici görev ile çağrı alıcı, idari veya teknik birimlerde görevlendirilen personelin görevlendirilme sürelerine bakılmaksızın görev yaptıkları sürece aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları ile iaşeleri kendi kurumları tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kurumunda sahip olduğu mali ve sosyal hakları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.
 
 
9. İLGİLİ KURUM / KURULUŞ PERSONELİ
 
9.1. İlgili kurum, hizmetin gerekliliklerine uygun ve yeterli sayıda personeli, çağrı yönlendirici olarak Acil Çağrı Merkezinde görevlendirmekle yükümlüdür.Bu personel displin, sicil ve özlük hakları açıından bağlı oldukları kuruma tabi olarak çalışır.
9.2. Çağrı yönlendiriciler, çağrı değerlendirmede Yönetmelikte belirlenen çağrı yönlendiricilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer hususlarda Yönetmelik ve Müdürlük çalışma usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.
9.3. Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personelin maaş ve ek ödemeleri, yemek, servis, kıyafet vs. giderleri bağlı olduğu kuruluş tarafından karşılanacaktır. Kurumların Çağrı Merkezi bünyesinde çalıştırdığı, 4857 Sayılı İş Kanunu ve tali mevzuatına tabi çağrı yönlendirici personelin çalışma süreleri ile diğer haklarını, mezkur kanun kapsamında yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu uygulamalardan kaynaklanabilecek tüm idari, adli yaptırımı olan konularda sorumluluk ilgili kurumlara aittir.
9.4. Kurumlar Çağrı Merkezinde çalışan personelinin mola, yemek gibi aralar ile herhangi bir nedenle çağrıya yanıt verememe durumunu dikkate alarak yedek personelini yeteri kadar belirler ve gerekmesi halinde kurum grup sorumlusunun talebiyle kurum temsilcisi/grup sorumlusu/ilgili kurumun amirleri vasıtasıyla mesaiye davet eder. Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bilgilendirme de ilgili kurumun grup sorumlusu tarafından yapılır.
9.5. Müdürlük, ilgili kurumların çalışma sistemine, nöbet düzenine ve kurumun görev kapsamına giren konulardaki uygulamalara ve işleyişe müdahale etmeyecektir.
9.6. İlgili kurum, Müdürlüğün izni ve onayı olmadan çağrı alma hizmetini, hizmet binasının kullanımını, düzenini ve işleyişini etkileyen bir müdahale bulunmayacak ve değişiklik yapmayacaktır.
9.7. Çağrı yönlendiricileri ve diğer kurum çalışanları, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce belirlenen güvenlik ve diğer işleyiş kurallarına uyacaklardır. İlgili kurum/kuruluşlar, Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personellerinin Merkezdeki ortak çalışma sistemi ve kurallara uymalarını sağlayacakdır.
9.8. Çağrı Merkezi Müdürlüğü, ilgili kurum çalılşanlarının talep, görüş ve beklentilerini almak üzere kurum yetkilileri veya çağrı yönlendirici temsilcileri ile periyodik toplantılar düzenleyecektir.
9.9. Çağrı yönlendiriciler ve diğer kurum personeli, çalışma sistemi, çalışma verileri, bina düzeni vb. konularla ilgili şikayet, görüş, talep ve önerilerini sadece Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü'ne iletmekle yükümlüdürler.
9.10. Çağrı yönlendiricilerin mesleki eğitimleri ilgili kurumları tarafından gerçekleştirilecektir. Acil Çağrı Merkezinde kullanılan yazılım ve donanıma ait konularda talep edildiği takdirde Çağrı Merkezi Müdürlüğüeğitim düzenleyecektir. İhtiyaç duyulması halinde Müdürlük ilgili kuruluşun çağrı yönlendiriciler için yapacağı eğitimleri için eğitim ortamı sağlayacaktır.
9.11. Çağrı yönlendirici personel ve diğer kurum çalışanları, hizmet yürütülmesi için kendilerine tahsis edilen kaynak ve imkanları özel amaçla veya hizmet amacı dışında kullanmayacaklardır.
9.12. Çağrı yönlendirmeyle ilgili görevin usulüne uygun yapılmaması durumunda her personel, kendi kurumunun bağlı olduğu mevzuat ve kurallara tabi olacaktır. İlgili kurum çalışanlarının bina kurallarına uymaması veya görevle ilgili usulsüzlük tespiti halinde personelin bağlı olduğu kuruma işlem yapılması amacıyla bildirim yapılacaktır.
 
10. SORUMLULUK
10.1. Çağrı Merkezinde görevli idari ve teknik personel ile çağrı alıcı, çağrı yönlendirici ve koordinatör olarak görev yapan personel Acil Çağrı Merkezi Müdürüne ve ilgili Vali Yardımcısına karşı sorumludur.
10.2. Birim sorumluları Acil Çağrı Merkezi Müdürünün gözetiminde Vali Yardımcısına karşı sorumludur.
10.3. Olağanüstü bir olay ile kamuoyunda geniş bir kitleyi etkileyen herhangi bir olayın ihbar edilmesi halinde, vaka konusunda çağrı alıcı ve yönlendirici personel tarafından hiyerarşik yapı dikkate alınarak en hızlı bir şekilde Acil Çağrı Merkezi Müdürüne ve Vali Yardımcısına ileterek, Valilik Makamı bilgilendirilecektir.
10.4. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde, koordinatör olarak belirlenen personel vakanın özelliğine göre öncelikle kurumlar arası koordinasyonu sağlamakla sorumludur. Koordinatör bu faaliyetleri ile ilgili Çağrı Merkezi Müdürünü bizzat bilgilendirir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onay ve Yürürlük
 
1. Bu yönerge Düzce Valisinin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Bu Yönergeyi, Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü yürütür.
Organizasyon şeması, Acil Çağrı İş Akış Şeması, Acil Olmayan Vakalar İş Akış Şeması iş bu yönergenin ekleridir.
 
 
         
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET BİNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 1. Binada görev yapan personelin Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kimlik belgesini görünecek şekilde üzerinde taşıması zorunludur. Giriş çıkışlarda tek kart tek kişi için kullanılacaktır. Kaybolması halinde ivedilikle Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler Bürosuna haber verilerek kartın iptal edilmesi sağlanacaktır. Yeni kart 20 TL karşılığında basılacaktır.
 2. Çağrı merkezi salonu içinde güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edilecek, kartsız personelin salona girmesine asla izin verilmeyecektir. Çağrı merkezi salonu içerisine ziyaretçi girişi kesinlikle yasaktır. Ziyaretçiler ile görüşmeler bina dışında veya Müdürlük tarafından tespit edilen yerlerde yapılacaktır. 
 3. Her türlü kayıt, veri, rapor gibi bilgi ve belgeler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 4. Binada görev yapan personele gelen kargo, posta, fatura, yiyecek vb. güvenliğe bırakılacak, güvenlik görevlisi tarafından personele bilgi verilecek ve ilgili personel tarafından güvenlik görevlisinden teslim alınacaktır.
 5. Çağrı merkezi salonunda hiçbir şekilde ateşli silahlar, kesici, delici aletler ve silah olarak tanımlanabilecek malzemeler ile her türlü taşınır bellek, cd ve benzeri ses ve görüntü kaydedici cihazların bulundurulması yasaktır.
 6. Bina içinde ve dışında izinsiz fotoğraf ve video çekimi yapılmayacaktır.
 7. Çağrı merkezi salonunda hiçbir şekilde yiyecek ve içecek bulundurulmayacak ve tüketilmeyecektir. Bu amaçla merkezin dinlenme salonları, yemek salonu ve diğer sosyal alanlar kullanılacaktır.
 8. Çağrı Merkezi içinde bulunan çekmeceler kişiye özel olarak bağımsız ve her biri ayrı anahtarı olacak şekilde seçilmiştir. Masaların üzerinde cihazların dışında herhangi bir eşya bulundurulmayacaktır.
 9. Personel tarafından, Müdürlüğün bilgisi dışında herhangi bir elektrikli cihaz (ısıtma cihazı, su ısıtma cihazı, çay-kahve makinesi, elektrikli ocak… vb.) binada kullanılmayacaktır. Söz konusu cihazlar Müdürlüğün uygun gördüğü alanlarda kullanılacaktır.
 10. Personel dilek ve isteklerini Birim Sorumluları ve/veya Kalite, Koordinasyon ve Değerlendirme Bürosu aracılığıyla Müdürlüğe bildireceklerdir.
 11. Personel resmi olarak belirlenmiş veya Müdürlüğün belirleyeceği kıyafeti ile görev yapacak temiz ve düzenli bir görünüm sergileyecektir.
 12. Kişisel bilgisayarların görev esnasında çağrı merkezi salonunda bulundurulması yasaktır.
 13. Çağrı merkezi salonunda görev yapan personel, telefon ve telsiz görüşmeleri esnasında diğer çalışanların çalışma düzenini etkilememek için yüksek sesle konuşmamaya özen gösterecektir.
 14. Çağrı merkezinde görev yapan kurumlar Müdürlüğün izni ve onayı olmadan çağrı alma hizmetini, hizmet binasının kullanımını, düzenini ve işleyişini etkileyen bir müdahalede bulunmayacak ve değişiklik yapmayacaktır.
 15. Hizmet binasında bulunan toplantı salonu ve diğer donatıların çağrı merkezinde görev yapan kurumlarca kullanılması talebi müdürlük tarafından değerlendirilecek olup merkezin çalışma düzenini engellemeyecek olması halinde izin verilebilecektir.
 16. Ortak kullanım alanlarının düzeni ve temizliğinden tüm kullanıcılar sorumlu olup nöbet ve vardiya değişimlerinde ortak kullanım alanları temiz ve kullanıma hazır bir biçimde teslim edilecektir.
 17. Personel kendisine teslim edilen malzemenin korunması, faal halde bulundurulması ve etkin kullanılmasından sorumludur. Müdürlükçe temin edilen malzeme, donanım vb. zarar görmesi durumunda kişisel kusur tespit edildiğinde kişinin bulunduğu kurum aracılığıyla bakım, onarım ve temini sağlanacak olup ilgililer hakkında mahiyetine göre idari inceleme kurumlarınca yapılacaktır. 30 Kasım 2015
 
NOT: Yukarıda bahsedilen kurallar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında hizmet veren (çağrı merkezinde görev yapan kurumlar dâhil) her statüdeki tüm personeli kapsamaktadır.